Một số hình ảnh kễ kỷ niệm 8-3 -2018 tại Viện Kiểm sát Tỉnh Ninh Bỉnh