VKSND tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng VKSND Tối cao

Ngày 30/8/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 47/KH-VKS về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Với mục tiêu quán triệt đầy đủ các quy định của Chỉ thị số 07/CT-VKSTC, nâng cao trách nhiệm của Viện kiểm sát hai cấp trong việc tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị cấp trên hủy sửa mà không có kháng nghị của Viện kiểm sát; đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên trong kiểm sát bản án, quyết định, kịp thời phát hiện vi phạm để thực hiện quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật.
Kế hoạch đã chỉ ra 06 nhiệm vụ cụ thể, trong đó cần xác định khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của các đơn vị VKSND hai cấp; quá trình thực hiện yêu cầu Phòng 9 và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự để cấp trên kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Trên cơ sở Kế hoạch này, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; định kỳ 6 tháng, 12 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (qua Phòng 9); đồng thời, giao nhiệm vụ cho Phòng 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo Viện KSND cấp trên theo quy định.

--- Phương Huệ - Phòng 9 VKS tỉnh ---