Phần mềm

STT TÊN PHẦN MỀM TẢI VỀ Cấp tỉnh Cấp huyện/phòng cập nhật ngày   PHẦN MỀM THỐNG KÊ NGHIỆP VỤ NGÀNH (Từ 01/12 năm trước đến 30/11 năm báo cáo)         Phần chung chungt chungh     Phần chung 2018 (Thay đổi điều luật theo BLHS 2015, sửa đổi 2017) chungT18 ...