Hệ thống tổ chức

 

I - LÃNH ĐẠO VIỆN

 

Viện trưởng: 
Điện thoại liên hệ: 
Email: 

 

Phó Viện trưởng: 
Điện thoại liên hệ: 
Email: 
 
 
Phó Viện trưởng: 
Điện thoại liên hệ: 
Email:

Viện trưởng: 

Điện thoại liên hệ: 
Email: 

 

II - CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VIỆN KSND TỈNH Ninh Bình

 
1.  Phòng 1

 

2. Phòng 3

 

3. Phòng 7

 

4. Phòng 8

 

5. Phòng 9

 

6. Phòng 11

 

7. Phòng 12


08. Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15)


 09. Phòng Thanh tra10. Văn phòng TH & TKTP


III – CÁC VIỆN KIỂM SÁT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

 

1. Viện KSND thành phố Ninh Bình

 

2. Viện KSND thành phố Tam Điệp

 

3. Viện KSND huyện Hoa Lư

 

4. Viện KSND huyện Gia Viễn

 

5. Viện KSND huyện Nho Quan

 

6. Viện KSND huyện Yên Khánh

 

7. Viện KSND huyện Yên Mô

 

8. Viện KSND huyện Kim Sơn

  

IV – CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

 
1. Ban cán sự Đảng


2. Ủy ban kiểm sát


3. Đảng bộ


4. Chi hội luật gia


5. Công đoàn


6. Hội cựu chiến binh


7. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ


8. Công đoàn


9. Đoàn thanh niên


10. CLB cầu lông