Phòng 9 họp đóng góp ý kiến vào Dự thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp về thừa kế”.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND Tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2021; kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 11/01/2021 của VKSND tỉnh Ninh Bình; Chương trình công tác của phòng về việc xây dựng Chuyên đề để cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp nghiên cứu thực hiện.
Ngày 26/5/2021, Phòng 9 - VKSND tỉnh Ninh Bình đã họp lấy ý kiến về Dự thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án tranh chấp về thừa kế.
Tại cuộc họp, đồng chí lãnh đạo phòng nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành Chuyên đề nhằm hướng dẫn cán bộ, Kiểm sát viên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm sát nắm được các quy định của pháp luật một cách hệ thống, chi tiết; từ đó giúp nâng cao kỹ năng kiểm sát, góp phần định hướng giải quyết các vụ việc đúng đắn, khách quan. Dự thảo Chuyên đề bao gồm 2 nội dung chính, đó là đánh giá thực trạng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án chia di sản thừa kế của VKSND hai cấp, từ đó đưa ra một số kỹ năng, kinh nghiệm nhận diện vi phạm trong giải quyết án thừa kế để cán bộ, kiểm sát viên nghiên cứu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém để nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự nói chung, các vụ án tranh chấp thừa kế nói riêng nhằm đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.
p9.jpgPhòng 9 họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào Chuyên đề

Tại cuộc họp, các đồng chí cán bộ, kiểm sát viên phòng 9 đã tiến hành trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề còn tồn tại thiếu sót để hoàn thiện Chuyên đề. Dự kiến Dự thảo chuyên đề sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện và ban hành chính thức vào cuối quý II, sao gửi tới Viện kiểm sát các huyện, thành phố để nghiên cứu, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc./.

--- NPH - Phòng 9 VKS tỉnh ---