Tin Hoạt Động VKSND Kim Sơn - Gia Viễn

Viện KSND huyện Kim Sơn triển khai kế hoạch công tác năm 2022:
Ngày 12/01/2022, VKSND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Kiểm sát viên, kiểm tra viên, nhân viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn.
ks 1.jpg
VKSND huyện Kim Sơn quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2022 của VKSND tỉnh Ninh Bình, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị năm 2022 là: Tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan,sai, bỏ lọt tội phạm; đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao. Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân và bảo đảm nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”

--- Phương - VKSND huyện Kim Sơn ---

* VKSND huyện Gia Viễn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022.
Ngày 20/01/2022, VKSND huyện Gia Viễn phối hợp với BCH Công đoàn VKSND huyện Gia Viễn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022
.
Dc Bi thu-Vt ket luan hoi nghi.jpg
Năm 2021, Lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức, người lao động đã thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất cao và luôn đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; thường xuyên nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong năm qua, dịch bệnh Covid-19 phức tạp, BCH Công đoàn cùng Lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, công chức, người lao động cơ quan và có chế độ hỗ trợ, thăm hỏi cán bộ, người thân lúc ốm đau… từ đó đã giúp cán bộ, công chức an tâm công tác, làm việc có hiệu quả hơn. Kết quả trong công tác đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch công tác năm 2021. VKSND huyện Gia Viễn quyết tâm trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, công chức trong toàn đơn vị luôn đoàn kết, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong làm việc và nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa để thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ năm 2022, phấn đấu đơn vị đạt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành và của địa phương giao phó.

--- P.C.Hải - VKSND huyện Gia Viễn. ---