Viện KSND huyện Kim Sơn triển khai kế hoạch công tác năm 2024

Ngày 05/01/2024, VKSND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn.
ks24.jpgToàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Văn Chiều – Bí thư Chị bộ, Viện trưởng VKSND huyện Kim Sơn thông qua Kế hoạch công tác năm 2024. Theo kế hoạch công tác năm 2024, Viện trưởng VKSND huyện Kim Sơn quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và các chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2024 của VKSND tỉnh Ninh Bình, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị năm 2024: “Đoàn kết, trách nhiệm - kỷ cương, liêm chính - bản lĩnh, hiệu quả”tập trung phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, coi trọng chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác được Quốc hội giao; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; triển khai mạnh mẽ các giải pháp chuyển đổi số trong Ngành Kiểm sát nhân dân.
Bên cạnh đó, Kế hoạch công tác đã xác định rõ nội dung các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu nghiệp vụ cần phải thực hiện và đặc biệt là triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện các mặt công tác nhất là việc phối hợp với cơ quan điều tra tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2023, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương.
Tại Hội nghị, Lãnh đạo đơn vị đã phân công cụ thể nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ cho từng cán bộ, kiểm sát viên và hoàn thành 2/3 các chỉ tiêu cơ bản trong 6 tháng đầu năm 2024. Toàn thể cán bộ, kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên và người lao động trong đơn vị tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, xác định rõ thời gian, thời điểm hoàn thành công việc, đảm bảo chất lượng, số lượng đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ của Ngành. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp và thống nhất, đồng chí Viện trưởng kết luận: Năm 2024, tập thể Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Sơn đoàn kết, sáng tạo, đưa ra những cách làm hay, hiệu quả nhằm hoàn thành đúng tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị so với năm 2023.
Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị kết thúc với tinh thần nhất trí cao của cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.